ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

New Commanding Officer for SLAF Palaly

Published on: 2010-04-20 17:17:21
New Commanding Officer for SLAF Palaly
Group Captain Nishen Abeysinghe handed over the Command of Sri Lanka Air Force Station Palaly to Group Captain Athula Kaluarachchi today (20 April 2010).

Group Captain Nishen Abeysinghe served as the Commanding officer of this strategically important Air Force Station from 15thJanuary 2009 and had initiated many projects to enhance the efficiency of the station and the living standards of personnel  serving there, during his tenure.

Group Captain Athula Kaluarachchi relinquished the command of No 28 Regiment Wing at SLAF Station Colombo to take over Command of the SLAF's Northern most Station.


The traditional "handing over taking over" parade was commanded by Squadron Leader KNP Perera whilst Flying Officer RPTD Rathnaweera was the Parade Adjutant. Flight Lieutenant SMS Sampath Sri, Flight Lieutenant DLNG Benthararchchi and Flying Officer AC Wijesinghe commanded the three Flights of the parade.

New Commanding Officer for SLAF PalalyNew Commanding Officer for SLAF PalalyNew Commanding Officer for SLAF PalalyNew Commanding Officer for SLAF PalalyNew Commanding Officer for SLAF PalalyNew Commanding Officer for SLAF PalalyNew Commanding Officer for SLAF PalalyNew Commanding Officer for SLAF PalalyNew Commanding Officer for SLAF PalalyNew Commanding Officer for SLAF PalalyNew Commanding Officer for SLAF Palaly
සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.