ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

'Iddamal Udanaya' at SLAF Ekala

Published on: 2010-04-21 14:18:39
'Iddamal Udanaya' at SLAF Ekala
SLAF Station Ekala held its traditional "Bak Maha Ulela" yesterday (20th April 2010), theme named the “IDDAMAL UDANAYA” all ranks, Civilians and their families participated in the event.

The concept of the event was to inculcate and emphasize the importance of the traditional Sinhala & Tamil New Year and and its customs among the younger generation by targeting the trainees of this Station.

The event was conducted under the patronage of Commanding Officer Group Captain Janaka Amarasinghe. The most eye-catching feature was the “Nakath Rala” educating the gathering of all traditional events of the Sinhala & Tamil New Year.

In addition to traditional activities the winners of the traditional games were presented  prizes at the conclusion.

‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala‘Iddamal Udanaya’ at SLAF Ekala


සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.