ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Base Anuradhapura 'Bak Maha Ulela' 2010

Published on: 2010-04-22 18:24:50
SLAF Base Anuradhapura 'Bak Maha Ulela' 2010
The Bak Maha Ulela (Traditional Sinhala/Tamil New Year Festival) of Sri Lanka Air Force Base Anuradapura was held on 20th of April 2010.

Twenty one events took place throughout the festival including Cycle Races, Marathon events, children’s & ladies games and other traditional New Year Games.
 The event was conducted under the patronage of Base Commander of Sri Lanka Air Force Base Anuradapura, Group Captain Ravindra Liyanagamage.
 
Formation Commanding Officers, families of all ranks and civilians took part in the event.


SLAF BASE Anuradhapura ‘Bak Maha Ulela’ 2010SLAF BASE Anuradhapura ‘Bak Maha Ulela’ 2010SLAF BASE Anuradhapura ‘Bak Maha Ulela’ 2010SLAF BASE Anuradhapura ‘Bak Maha Ulela’ 2010SLAF BASE Anuradhapura ‘Bak Maha Ulela’ 2010SLAF BASE Anuradhapura ‘Bak Maha Ulela’ 2010SLAF BASE Anuradhapura ‘Bak Maha Ulela’ 2010SLAF BASE Anuradhapura ‘Bak Maha Ulela’ 2010SLAF BASE Anuradhapura ‘Bak Maha Ulela’ 2010SLAF BASE Anuradhapura ‘Bak Maha Ulela’ 2010SLAF BASE Anuradhapura ‘Bak Maha Ulela’ 2010SLAF BASE Anuradhapura ‘Bak Maha Ulela’ 2010SLAF BASE Anuradhapura ‘Bak Maha Ulela’ 2010SLAF BASE Anuradhapura ‘Bak Maha Ulela’ 2010SLAF BASE Anuradhapura ‘Bak Maha Ulela’ 2010SLAF BASE Anuradhapura ‘Bak Maha Ulela’ 2010SLAF BASE Anuradhapura ‘Bak Maha Ulela’ 2010SLAF BASE Anuradhapura ‘Bak Maha Ulela’ 2010SLAF BASE Anuradhapura ‘Bak Maha Ulela’ 2010SLAF BASE Anuradhapura ‘Bak Maha Ulela’ 2010SLAF BASE Anuradhapura ‘Bak Maha Ulela’ 2010SLAF BASE Anuradhapura ‘Bak Maha Ulela’ 2010
සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.