ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Certificate Awarding Ceremony of the No. 01 English Medium and No. 72 Sinhala Medium NCOs’ Management Courses

Published on: 2017-12-23 09:43:14
Certificate Awarding Ceremony of the No. 01 English Medium and No. 72 Sinhala Medium NCOs’ Management Courses
The NCO Management School of Sri Lanka Air Force Academy China Bay held its No.01 English Medium and No.72 Sinhala Medium Non Commissioned Officers’ Management Courses Award Ceremony today (22 December 2017) under the patronage of the Air Vice Marshal AM De Zoysa the Deputy Chief of Staff.

The primary objective of conducting this course is to transfer sound academic and managerial knowledge, while sharpening leadership qualities within the Non Commissioned Officers of the Tri-Forces. The course ran through a well-formed Syllabus over a scheduled period of 11 weeks. The comprehensive courses are affiliated to the University of Rajarata and all Non Commissioned Officers who fulfilled the required criteria were awarded with a Certificate in Management. The No 01 English Medium and No 72 Sinhala Medium batches comprised of 39 Senior Non Commissioned Officers, 43 Junior Non Commissioned Officers of the SLAF, 02 Senior Non Commissioned Officers of the SL Army and 02 Senior Non Commissioned Officers of the SL Navy. At the Ceremony 86 awardees received certificates to mark the successful completion of the course.

25490 F/Sgt Gunawardena GSSK (Optometrist) was placed as the Best All-Rounder of the No 01 English Medium Course and 29491 Sgt Subasinghe SMKGMLB (Admin Asst) was placed as the Best All- Round Senior Non Commissioned Officer, while 29819 Cpl Liyanage TS (Aero E & I) was placed as the Best All-Round Junior Non Commissioned Officer of the No 72 Sinhala Medium Course. Other special award winners are as follows.

AWARD WINNERS NO 01 ENGLISH MEDIUM NCO COURSE

BEST ALL ROUND   
25490    F/Sgt Gunawardene GSSK -Optometrist

BEST STUDENT IN MANAGEMENT 
  
22680    F/Sgt Herath HMUSS - Aero Eng           

BEST PUBLIC SPEAKER    
25490    F/Sgt Gunawardene GSSK - Optometrist   
          
AWARD WINNERS NO 72 SINHALA MEDIUM NCO COURSE

BEST ALL ROUND
   
SNCO    29491    Sgt Subasinghe SMKGMLB - Ad Asst

BEST ALL ROUND JNCO   
29819    Cpl Liyanage TS  - Aero E & I

BEST STUDENT IN MANAGEMENT   
29819    Cpl Liyanage TS - Aero E & I

BEST PUBLIC SPEAKER
   
SNCO    22135    Sgt Dissanayake TMS - Ops Grd

BEST PUBLIC SPEAKER   
JNCO    31828    Cpl Siriwardana SKBRS - AFQC     

BEST PHYSICAL FITNESS   
SNCO    23825    Sgt Susantha RD - Ops Grd               

BEST PHYSICAL FITNESS   
JNCO    25993    Cpl Edirisooriya EMAR - Ops Grd

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.