ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Newly Constructed Swimming Pool Declared Open at SLAF Station Weerawila

Published on: 2017-12-30 18:16:30
Newly Constructed Swimming Pool Declared Open at SLAF Station Weerawila
The newly constructed Swimming Pool was declared open by the Commander of the Air Force Air Marshal Kapila Jayampathy this afternoon (30 December 2017) at SLAF Station Weerawila.The ceremony was followed with swimming medley event and synchronized swimming display by SLAF Aquatic Team.

Director Civil Engineering Air Commodore Ruchira Samarasinghe, Commanding Officer SLAF Station Weerawila Group Captain Asoka Warakanga, Officers and other ranks were also present at the occasion.සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.