ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

General Anurudda Rathwaththe Memorial All Island Wushu Championship 2018

Published on: 2018-01-16 15:15:29
General Anurudda Rathwaththe Memorial All Island Wushu Championship 2018
The General Anurudda Rathwaththe Memorial all island Wushu Championship 2018 concluded at the Indoor Stadium Municipal Council Kandy on 14 January 2018. Total 16 Clubs and 02 Schools representing 230 Sanda and Thaolu Wushu players participated at the event.

SLAF Men’s & Women’s players emerged as overall champions bagging 16 Gold, 11 Silver and 4 Bronze medals at the Championship. Aircraftman Niluminda ABO of the SLAF became the best player in Thaolu Event.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.