ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Air Force Boxers Excelled at 92nd National Boxing Championship - 2017

Published on: 2018-01-22 17:02:01
Air Force Boxers Excelled at 92nd National Boxing Championship - 2017
The 92nd National Boxing Championship-2017 organized by the Sri Lanka Boxing Federation was conducted from the 17th to 20th of January 2018 at the ROYAL-MAS Arena, Royal College, Colombo-07. More than 150 competitors representing Sri Lanka Boxing Federation affiliated clubs including SL Army, SL Navy, SL Air Force and SL Police contested for this championship. During this Championship - 2017 Sri Lanka Air Force boxers (men & women) secured 02 Gold, 04 Silver and 10 Bronze medals whilst the women’s team became the 1st runner up of the overall championship in the women’s category.

Former Chief of Defence Staff, General Jagath Jayasooriya graced the occasion as the Chief Guest.

The achievements of Air Force Boxers.

MEN
56 Kg Bantom weight                   LAC  Rupasinghe RDHV             Winner                 Gold Medal
52 Kg Fly weight                           Cpl    Madushan PGE                 Runner Up           Silver Medal
91+ Kg Super Heavy weight       LAC   Meegasthenna MWMM       Runner Up           Silver Medal
91 Kg Heavy weight                     Cpl     Sandun WL                        2nd Runner Up    Bronze Medal
69 Kg    Welter Weight                 LAC   Wijenaga WGNC               2nd Runner Up    Bronze Medal
60 Kg Light weight                       LAC   Dhanuska HS                     2nd Runner Up    Bronze Medal
64 Kg Light Welter                       LAC   Ratnayake RMSK               2nd Runner Up    Bronze Medal
75 Kg Middle weight                    LAC   Pushpa Kumara  MD        2nd Runner Up     Bronze Medal

WOMEN
54 Kg Bantom Weight            LAC  Coorey    MPPS             Winner                  Gold Medal
60 Kg Light Weight                 LAC  Thivanka WWAK            Runner Up            Silver Medal
57 Kg feather Weight             LAC  Pasyala PAHC                Runner Up            Silver Medal
48 Kg Light Fly Weight           LAC  Dilshani GYGM              2nd Runner Up     Bronze Medal
64 Kg Light Welter Weight     LAC  Kaushalya KALLU          2nd Runner Up     Bronze Medal
51 Kg Fly Weight                   LAC  Perera KKIT                    2nd Runner Up      Bronze Medal
69 Kg Welter Weight              LAC  Dilini RS                         2nd Runner Up      Bronze Medal
75 kg Middle Weight              LAC  Kaluarachchi KAGN        2nd Runner Up     Bronze Medal


 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.