ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Station Colombo Wins Inter Unit Squash Championship 2018

Published on: 2018-10-17 11:17:17
Station Colombo Wins Inter Unit Squash Championship 2018
SLAF Station Colombo won the Inter Unit Squash Championship 2018 beating Tech Formations Team from SLAF Base Ratmalana at the Air Force Health Management Centre (HMC), Colombo yesterday (16th October 2018).

The Champion SLAF Station Colombo team consisted of Air Commodore RAUP Rajapaksha, Air Commodore SCK Pallewela, Group Captain DRW Jayawardane, Group Captain HU Wijeweera, Flight Sergeant Ekanayake, Corporal Viduranga, and Leading Aircraftman Gunaratna.

The Commander of the Air Force, Air Marshal Kapila Jayampathy graced the occasion as the Chief Guest. The Air Force Board of Management, Chairman SLAF Squash, Air Commodore SD Kotage, Officers and Other ranks were present at this event.

The Open tournament was conducted under five categories, namely Men’s over 35, Men’s over 45, Men’s Open, Men’s Novices and Women's Novices. The results of the open tournament are as follows:

Men’s Over 35

Winner      - Wing Commander KAASK  Munasinghe (SLAF Base Ratmalana)
Runner Up - Mr. S Wasantha (SLAF Base Ratmalana)
Men’s Over 45
Winner        - Group Captain DRW Jayawardane (SLAF Station Colombo)
Runner Up   - Air Commodore RAUP Rajapaksha (SLAF Station Colombo)
Men’s Open
Winner      - Corporal Wickramasinghe (SLAF CTS Diyatalawa)
Runner Up – Flight Lieutenant SARSU Bandara (SLAF RTS Vanni)
Men’s Novices
Winner      - Leading Aircraftman Gunarathne APBSS (SLAF Station Colombo)
Runner Up – Flight Sergeant Ekanayake (SLAF Station Colombo)
Women's Novices
Winner      - Leading Aircraftwoman Fernando LGDW (Academy China Bay)
Runner Up - Leading Aircraftwoman Gajanayake WGGP (Academy China Bay)

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.