ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Projects Completed Under 'Pibidemu Polonnaruwa' Vested in the Public

Published on: 2019-03-26 17:19:36
Projects Completed Under 'Pibidemu Polonnaruwa' Vested in the Public
Six (6) projects constructed and completed by the SLAF under “Pibidemu Polonnaruwa” were vested in the public on 25 March 2019 by the President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, His Excellency Maithripala Sirisena. The Commander of the Air Force, Air Marshal Kapila Jayampathy also attended the event accompanied by the Director Civil Engineering Air Vice Marshal MRK Samarasinghe.

These projects included
•    One 3 Storied building and an Auditorium for Minneriya National College, Minneriya.
•    Hela Bojun Hala Building at Sinhagama.
•    One 3 Storied Building for Aluthoya Kanishta Vidyalaya, Sinhagama.
•    One 2 Storied library building for Agrabodhi Temple, Giritale.
•    One “Daham Pasal” building for Dharmawijayaramaya Temple, Giritale.

Minneriya National College - Minneriya
Sinhagama Hela Bojun Hala- SinhagamaAluthoya Junior School - Sinhagama
Sri Agra Bodhi Temple Library Building - Giritale


Dhamma Wijayaramaya - Giritale
සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.