ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
මාන්ඩලික නිලධාරී
Director Air Operations

එයාර් වයිස් මාර්ෂල් ඩී.එල්.එස් ඩයස්
RSP and Bar, MSc (Def Strat Stu), ndc, psc© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.