ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
මාන්ඩලික ප්‍රධානී
Director Air Operations

එයාර් වයිස් මාර්ෂල් එස් කේ පතිරණ
RWP and Bar, RSP and three Bars, USP, MSc (MOA), MSc (Def Stu) in Mgt, M Phil, ndc, psc, qfi, MIM(SL)© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.