ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
සිවිල් ඉංජිනේරු අධ්‍යක්ෂක
Director Civil Engineering
එයාර් වයිස් මාර්ෂල් එම් ආර් කේ සමරසිංහ
 B.Sc. (Def Stu)

© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.