ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
සාමාන්‍ය ඉංජිනේරු අධ්‍යක්ෂක
Director Administration  එයාර් කොමඩෝර් ඒ ඩබ් ඊ විජේසූරිය
  USP, MDS, MSc (Def Stu) in Mgt, MSc (MOA), psc


  

© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.