ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
footer_roundelසෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක

එයාර් කොමඩෝර් එල් ආර් ජයවීර
MBBS (SL), Dip Av Med (USA), MSc (D & SS), psc

© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.