ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
ගුවන් මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂක

Director Administration

එයාර් වයිස් මාර්ෂල් පී ඩි කේ ටී ජයසිංහ

RWP, RSP and Bars, USP, MSc (War Stu & Def Mgt-Pak), MSc (Def Stu) in Mgt, MoSS (Ban), LLB, aowc (Pak),  ndc

© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.