ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
පුහුණු අධ්‍යක්ෂක
Director Training එයාර් වයිස් මාර්ෂල් ඩබ්ලිව් එම් කේ එස් පී වීරසිංහ
 USP, MMS, MSc (Def & Strat Stu), MBA, MA (Fin & Econ), BA (Def Stu), PG Dip (IR), MISMM, MIM (SL), hdmc, psc


 
 

© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.