ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
footer_roundelසුභසාධක අධ්‍යක්ෂක

එයාර් කොමඩෝර් පී ඩී ඒ මාරිස්ටෙලා
MBBS (SL)

© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.