ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
footer_roundelසුභසාධක අධ්‍යක්ෂක
Director Air Operations

එයාර් කොමඩෝර් ඩබ්.එම්.කේ.එස්.පී වීරසිංහ
USP, psc, MA (Fin Econ), MBA, MSc (S&DS), BA (DS), PG Dip IR, MISMM, MIM (SL)

© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.