ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
ගුවන් හමුදා පරිපාලන අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය

ගුව්න් හමුදාව සතු සියළුම පරිපාලන කටයුතු මෙම අධ්‍යක්ෂක කාර්යාලය මගින් සිදු කරනු ලබයි.මේ අතරින්,

සියලුම විනය පිලිබද ලිපිලේඛන හා පරිපාලන කටයුතු (පී - 01)
නිලධාරින් පිළිබදව සියලුම පරිපාලන කටයුතු (පී -02)
ගුවන් භට /කාන්තා සියලුම ලිපිලේඛන හා පරිපාලන කටයුතු (පී - 03)
වැටුප් හා වාර්තා අංශය
විශ්‍රාමික වැටුප් හා පරිපාලන ඒකකය
සංවිධන අංශය
පොදු නොවන සියලුම ගිණුම් වල පරිපාලන හා විගණන කටයුතු


නිලධාරින්

  • පරිපාලන නිලධාරීන්
  •  

    සෙසු නිලයන්

  • ගිණුම් ලිපිකරු වෘතීකයන්
  • ලිපිකරු පොදු රාජකාරී වෘතිකයන්


  • © 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.