ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
ගුවන් හමුදා සිවිල් ඉංජිනේරු අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය
මෙම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය යටතේ විවිධ ඉංජිනේරූ අංශයන් එනම්, සිවිල්,යාන්ත්‍රික හා විද්‍යුත් ඇතුලුව ගුවන් හමුදාව විසින් සලසුම් කරන ලද ඉදිකිරීම් කටයුතු කටයුතු සදහා දායකත්වය ලබා දෙනු ලබයි. ගුවන් හමුදා සිවිල් ඉංජිනේරු අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය සතු වගකීම් හා කාර්යභාරය ගුවන් තොතුපොල ආශ්‍රිත ඉදිකිරීම
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.