ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
ගුවන් හමුදා සාමාන්‍ය ඉංජිනේරූ අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය
ගුවන් හමුදාව සතු සාමාන්‍ය ඉංජිනේරූ තාක්ෂනික වෘතීන්ගේ පරිපාලන කටයුතු ඉටු කිරීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුන වන අතර මෙමගින් සාමාන්‍ය ඉංජිනේරු වෘතීන් 10 හා ප්‍රධාන සාමාන්‍ය ඉංජිනේරු අංශ ඩෙකක් වන සමාන්‍ය ඉංජිනේරු පක්ෂාංගය හා යාන්තික ප්‍රවාහන නඩත්තු හා අලුත්වැඩියා කිරීමේ පක්ෂාංගය මෙමගින් පාලනය වේ.

ගුවන් හමුදා සාමාන්‍ය ඉංජිනේරූ අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය සතු වෘතීන්

 
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.