ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
සෙසු නිලයන්

අධිකාරී නොලත් නිලයන් - ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව

Master Warrant OfficerWarrant OfficerFlight SergeantSergeantCorporalLeading Aircraftman
ප්‍රධාන බලලත් නිලධාරීබලලත් නිලධාරීබලපංති සැරයන්සැරයන්කෝප්‍රල්නායක ගුවන් භටගුවන් භට

 
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.