ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

ඉන්දියානු නාවික හාමුදාපති ගුවන් හමුදා මුලස්ථානයේ සංචාරයක

2010-06-28 17:44:40
ඉන්දියානු නාවික හාමුදාපති ගුවන් හමුදා මුලස්ථානයේ සංචාරයක
ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි  හා ගුවන් හමුදාපති ඒයාර් චීෆ් මාර්ෂල් රොෂාන් ගුණතිලක මැතිතුමාගේ ආරාධනයට අනුව ඉන්දියානු නාවික හාමුදා ප්‍රධානි අද්මිරාල් නිර්මාල් වර්මා පි වි එස් එම් ඒ වි එස් එමි ඒ ඩි සි අද (28) පස්වරැවේ ගුවන් හාමුදා මුලස්ථානයේ සංචාරයක නිරතවිය.

ගුවන් හමුදාපති ඒයාර් චීෆ් මාර්ෂල් රොෂාන් ගුණතිලක මහතා මෙහිදි එතුමා උණුසුම් ලෙස පිළිගනු ලැබු අතර ගුවන් හමුදා චාරිත්‍රානුකූල ලෙස සම්මාන මුරයක්ද එහිදි සිදු කෙරිණි.අනතුරුව මෙම උසස් හාමුදා ප්‍රධානින් දෙදනා විසින් දෙරටේ අරක්ෂාවට ආදාල ඉතා  වැදගත් කරැණු රැසක් පිළිබදව සාකච්ඡා කරන ලදි.

ගුවන් හාමුදා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය ඉන්දියානු නාවික හමුදාපති තුමා වෙත හදුන්වා දුන් ගුවන් හාමුදාපතිවරයා එතුමා වෙනුවෙන් තේ පැන් සංග්‍රහයක් පිරිනමන ලදි.එසේම මෙම හමුව සිහිපත් විම පිණිස දෙදෙනා අතර  සමරුඵලක හුවමාරැ කරගන්නා ලදි.

ඉන්දියානු නාවික හාමුදාපති ගුවන් හමුදා මුලස්ථානයේ සංචාරයක.ඉන්දියානු නාවික හාමුදාපති ගුවන් හමුදා මුලස්ථානයේ සංචාරයක.ඉන්දියානු නාවික හාමුදාපති ගුවන් හමුදා මුලස්ථානයේ සංචාරයක.ඉන්දියානු නාවික හාමුදාපති ගුවන් හමුදා මුලස්ථානයේ සංචාරයක.ඉන්දියානු නාවික හාමුදාපති ගුවන් හමුදා මුලස්ථානයේ සංචාරයක.ඉන්දියානු නාවික හාමුදාපති ගුවන් හමුදා මුලස්ථානයේ සංචාරයක.ඉන්දියානු නාවික හාමුදාපති ගුවන් හමුදා මුලස්ථානයේ සංචාරයක.ඉන්දියානු නාවික හාමුදාපති ගුවන් හමුදා මුලස්ථානයේ සංචාරයක.ඉන්දියානු නාවික හාමුදාපති ගුවන් හමුදා මුලස්ථානයේ සංචාරයක.ඉන්දියානු නාවික හාමුදාපති ගුවන් හමුදා මුලස්ථානයේ සංචාරයක.ඉන්දියානු නාවික හාමුදාපති ගුවන් හමුදා මුලස්ථානයේ සංචාරයක.ඉන්දියානු නාවික හාමුදාපති ගුවන් හමුදා මුලස්ථානයේ සංචාරයක.ඉන්දියානු නාවික හාමුදාපති ගුවන් හමුදා මුලස්ථානයේ සංචාරයක.ඉන්දියානු නාවික හාමුදාපති ගුවන් හමුදා මුලස්ථානයේ සංචාරයක.ඉන්දියානු නාවික හාමුදාපති ගුවන් හමුදා මුලස්ථානයේ සංචාරයක.ඉන්දියානු නාවික හාමුදාපති ගුවන් හමුදා මුලස්ථානයේ සංචාරයක.
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.