ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

ගුවන් සෙබළුන් මහත් උනන්දුවෙන් ඡන්දය භාවිත කරයි

2010-01-12 13:48:35
ගුවන් සෙබළුන් මහත් උනන්දුවෙන් ඡන්දය භාවිත කරයි
30 වසරක ශාපලත් යුද්ධයේ අවසානයේ එක්සත් ශ්‍රී ලංකාවක ප්‍රථම ජනාධිපතිවරණය ජනවරි මස 20 වන දින පැවැත්වීමට රජය සියළු කටයුතු සුදානම් කර ඇති අතර මෙම මස 12 සහ 13 යන දිනයන් තැපැල් ඡන්ද භාවිත කිරිම සදහා සුදානම් කර ඇත.  

ඒකීය ශ්‍රී ලංකාවක් තුල තම ඡන්ද අයිතිය හෙට දවසේ අනාගතය ගොඩනැගීමට සුදුසු නායකයකු පත් කර ගැනීම සදහා කොළඹ ගුවන් හමුදා කදවුරේ ගුවන් සෙබළුන් මහත් උනන්දුවෙන් අද (12) උදෑසන කොළඹ ගුවන් හමුදා කදවුරේ තැපැල් ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමින සිටියහ.
Members SLAF Eagerly Gather to Exercise Their Fundamental RightsMembers SLAF Eagerly Gather to Exercise Their Fundamental RightsMembers SLAF Eagerly Gather to Exercise Their Fundamental RightsMembers SLAF Eagerly Gather to Exercise Their Fundamental RightsMembers SLAF Eagerly Gather to Exercise Their Fundamental Rightsගුවන් සෙබළුන් මහත් උනන්දුවෙන් ඡන්දය භාවිත කරයිMembers SLAF Eagerly Gather to Exercise Their Fundamental RightsMembers SLAF Eagerly Gather to Exercise Their Fundamental RightsMembers SLAF Eagerly Gather to Exercise Their Fundamental RightsMembers SLAF Eagerly Gather to Exercise Their Fundamental RightsMembers SLAF Eagerly Gather to Exercise Their Fundamental RightsMembers SLAF Eagerly Gather to Exercise Their Fundamental RightsMembers SLAF Eagerly Gather to Exercise Their Fundamental RightsMembers SLAF Eagerly Gather to Exercise Their Fundamental RightsMembers SLAF Eagerly Gather to Exercise Their Fundamental RightsMembers SLAF Eagerly Gather to Exercise Their Fundamental RightsMembers SLAF Eagerly Gather to Exercise Their Fundamental RightsMembers SLAF Eagerly Gather to Exercise Their Fundamental Rights
සිදුවීම්
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.