ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

ஆரம்பிக்கப்பட்ட குத்துச்சண்டை சங்கதினால் நடாத்த்ப்பட்ட குத்துச்சன்டை போட்டிகளில் விமானப்படை வீரர் தோல்வி.

Published on: 2010-06-14 17:46:15
ஆரம்பிக்கப்பட்ட குத்துச்சண்டை சங்கதினால் நடாத்த்ப்பட்ட குத்துச்சன்டை போட்டிகளில் விமானப்படை  வீரர் தோல்வி.
ஆரம்ப சங்கத்தினால் நாடாத்தப்பட்ட குத்துசன்டை போட்டிகல் ஜுன் 06.07.08.09.ம் திகதிகளில் கொழும்பு ராஜகிரிய வித்தியாலைதில் நடைபெற்றது.
விமானப்படைனால் நியமிக்கப்பட்ட வீரர்கள் வெள்ளி பதக்கம் உற்பட 04 வென்கலை பதக்கங்களும் தழுவிக்கொண்டனர்.
இப்போட்டிகளில் 69 கி.கி. நிறை போட்டிகளில் விமானப்படையை சேர்ந்த வீரர்.எல்.ஜீ.எஸ்.எல். மதுசங்க என்பவர் போட்டிகளில் மிகதிறமையாக விளையாடி தோல்வியை தழுவிக்கொண்டார்.
பதக்கம் பெற்றவர்களின் விபரங்கள்.
01.கி.கி.69 இல் பங்கு பற்றியவர்.
எல்.ஏ.சீ.மதுசங்க [வெள்ளிப்ப்தக்கம்]
02.கி.கி.75இல் பங்கு பற்றியவவர்
.எல்.ஏ.சீ.சுரங்க [வெள்ளிப்பதக்கம்]
03.கி.கி.81இல் பங்கு பற்றியவர்                
.எல்.ஏ.சீ.சமீர [வெள்ளிப்பதக்கம்]
04.கி.கி.81இல் பங்கு பற்றியவர்
எல்.ஏ.சீ.லகிருசதுரவன் [வெள்ளிப்பதக்கம்]
05.கி.கி.91இல் பங்கு பற்றியவர்
ஏ.சீ.செனவிரத்ன [வென்கலிப் பதக்கம்]

ஆரம்பிக்கப்பட்ட குத்துச்சண்டை சங்கதினால் நடாத்த்ப்பட்ட குத்துச்சன்டை போட்டிகளில் விமானப்படை  வீரர் தோல்வி.ஆரம்பிக்கப்பட்ட குத்துச்சண்டை சங்கதினால் நடாத்த்ப்பட்ட குத்துச்சன்டை போட்டிகளில் விமானப்படை  வீரர் தோல்வி.ஆரம்பிக்கப்பட்ட குத்துச்சண்டை சங்கதினால் நடாத்த்ப்பட்ட குத்துச்சன்டை போட்டிகளில் விமானப்படை  வீரர் தோல்வி.ஆரம்பிக்கப்பட்ட குத்துச்சண்டை சங்கதினால் நடாத்த்ப்பட்ட குத்துச்சன்டை போட்டிகளில் விமானப்படை  வீரர் தோல்வி.ஆரம்பிக்கப்பட்ட குத்துச்சண்டை சங்கதினால் நடாத்த்ப்பட்ட குத்துச்சன்டை போட்டிகளில் விமானப்படை  வீரர் தோல்வி.ஆரம்பிக்கப்பட்ட குத்துச்சண்டை சங்கதினால் நடாத்த்ப்பட்ட குத்துச்சன்டை போட்டிகளில் விமானப்படை  வீரர் தோல்வி.ஆரம்பிக்கப்பட்ட குத்துச்சண்டை சங்கதினால் நடாத்த்ப்பட்ட குத்துச்சன்டை போட்டிகளில் விமானப்படை  வீரர் தோல்வி.ஆரம்பிக்கப்பட்ட குத்துச்சண்டை சங்கதினால் நடாத்த்ப்பட்ட குத்துச்சன்டை போட்டிகளில் விமானப்படை  வீரர் தோல்வி.
සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.