ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படை கடற்கரை கரைப்பந்தாட்ட வீரர்கள் ஆசியப்போட்டிகளுக்கு தெரிவு.

Published on: 2010-06-14 17:56:02
விமானப்படை கடற்கரை கரைப்பந்தாட்ட வீரர்கள் ஆசியப்போட்டிகளுக்கு தெரிவு.
எதிர் வரும் நவம்பர் மாதம் நடைபெறயிருக்கும் ஆசிய மட்ட கடற்கரை கரைப்பந்தாட்ட போட்டிகளுக்கான தெரிவுப்போட்டி 06.06.2010 திகதி கள் கிஸ்ஸ கடற்கரையருகில் நடைபெற்றது.

இப்போட்டிகளில் விமாப்படை கடற்கரை கரைப்பந்தட்ட அணியில் நாங்கு வீரர்களும் இரு  வீராங்கனைகளும் மற்றும் இரு பயிற்சியாலர்களும் ஆசிய மட்டபோட்டிகளுக்கு தெரிவாகினர்.

வீரர்களின் பெயர்கள்
கோப்ரல்-அசங்க பிரதீப்.
எல். ஏ. சீ-புபுது ஏக்கனாயக்க.
எல்.ஏ. சீஸம்த் பீரிஸ்.
எல்.ஏ. சீ-மலிந்த யாப்பா.
வீராங்கனைகள்.
எல்.ஏ .சீ.ஆஸா சிவர்த்தன.
எல்.ஏ.சீ . நிரோஸா குணசிங்க.
மற்றும் பயிற்சியாலர்.
சார்ஜந்பிரசன்ன உதயகுமார.


விமானப்படை கடற்கரை கரைப்பந்தாட்ட வீரர்கள் ஆசியப்போட்டிகளுக்கு தெரிவு.விமானப்படை கடற்கரை கரைப்பந்தாட்ட வீரர்கள் ஆசியப்போட்டிகளுக்கு தெரிவு.விமானப்படை கடற்கரை கரைப்பந்தாட்ட வீரர்கள் ஆசியப்போட்டிகளுக்கு தெரிவு.விமானப்படை கடற்கரை கரைப்பந்தாட்ட வீரர்கள் ஆசியப்போட்டிகளுக்கு தெரிவு.விமானப்படை கடற்கரை கரைப்பந்தாட்ட வீரர்கள் ஆசியப்போட்டிகளுக்கு தெரிவு.விமானப்படை கடற்கரை கரைப்பந்தாட்ட வீரர்கள் ஆசியப்போட்டிகளுக்கு தெரிவு.விமானப்படை கடற்கரை கரைப்பந்தாட்ட வீரர்கள் ஆசியப்போட்டிகளுக்கு தெரிவு.விமானப்படை கடற்கரை கரைப்பந்தாட்ட வீரர்கள் ஆசியப்போட்டிகளுக்கு தெரிவு.
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.