ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

வருடாந்த முகாம் பரிசோதனை 2011 - பலாலி

Published on: 2011-03-21 10:42:58
வருடாந்த முகாம் பரிசோதனை  2011 - பலாலி
இலங்கை விமானப்படைத்தளபதி 'எயார் மார்ஷல்' ஹர்ஷ அபேவிக்ரம தனது முதலாவது முகாம் பரிசோதனையை 18.03.2011ம் திகதியன்று பலாலி விமானப்படை முகாமில் மேற்கொண்டார்.

எனவே விமானப்படை முகாமின் கட்டளை அதிகாரி 'குரூப் கெப்டன்'அதுள களுஆரச்சி விமானப்படை தளபதியினை வரவேற்ற  அதேநேரம் 'பிளைட் லெப்டினென்ட்' தம்மிக  சிகுராதபதி விஷேட அணிவகுப்பு மரியாதையினையும் மேற்கொண்டார்.

மேலும் பலாலி விமானப்படை முகாமானது மேலதிக ரெஜிமென்ட் பயிற்ச்சியினை வழங்கும் அதேநேரம் இம்முகாமானது யாழ்பாணத்துக்கான சிவில் மற்றும் இராணுவ விமான சேவையை மேற்கொள்வதும் விஷேட அம்சமாகும்.
සිදුවීම්
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.