ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

கிங்ரக்கொடவிமானப்படை தளத்தை பரிசீலனை செய்ய சென்ரிருந்தார் விமானப்படை தளபதி.

Published on: 2010-06-18 11:39:57
கிங்ரக்கொடவிமானப்படை தளத்தை பரிசீலனை  செய்ய சென்ரிருந்தார் விமானப்படை தளபதி.
வேளை புரியும் முகாமைதுவ தலைவருமான மற்றும் விமாப்ப்டை தளபதியுமான .எயார்.சீப். மாஷல்.ரொஸான் குணதிலக அவர்கள் 10.06.2010 திகதி கிங்ரக்கொட விமான நிலையம் சென்ருந்தார்.
அங்கு இவரை கெளரவித்த பொருப்பதிகாரி விங் கொமான்டர்.சுரேஸ் பெரேரா மற்றும் 25ம் ரெஜிமேந்து பிரிவின் கட்டளை அதிகாரியுமான விங் கொமாண்டர். சர்லி பெணந்து அவர்களினாலும் கெளரவித்து வரவேற்க்கப்பட்டது.
அங்கு சென்ரிந்த விமானப்படை தளபதி இல 09 ம் விமான தக்குதல் பிரிவிட்கு சென்று கடந்தகாலங்களில் நடந்து முடிந்த யுத்ததின் விலைவுகளையும் விமானத்தினால் பயன்பெற்ற யுத்த பயன்கலையும் கூரிய இவர் சகல பிரிவுகலையும் பார்வையிட்டு சில பிரிவுகலையும் ஆறம்பித்து வைத்தார் அத்தொடு மரம் நடும் வைபவமும் நடைபெற்றன இதிலும் கலந்துகொண்டார் விமானப்படை தளபதி.


கிங்ரக்கொடவிமானப்படை தளத்தை பரிசீலனை  செய்ய சென்ரிருந்தார் விமானப்படை தளபதி.கிங்ரக்கொடவிமானப்படை தளத்தை பரிசீலனை  செய்ய சென்ரிருந்தார் விமானப்படை தளபதி.கிங்ரக்கொடவிமானப்படை தளத்தை பரிசீலனை  செய்ய சென்ரிருந்தார் விமானப்படை தளபதி.கிங்ரக்கொடவிமானப்படை தளத்தை பரிசீலனை  செய்ய சென்ரிருந்தார் விமானப்படை தளபதி.கிங்ரக்கொடவிமானப்படை தளத்தை பரிசீலனை  செய்ய சென்ரிருந்தார் விமானப்படை தளபதி.கிங்ரக்கொடவிமானப்படை தளத்தை பரிசீலனை  செய்ய சென்ரிருந்தார் விமானப்படை தளபதி.கிங்ரக்கொடவிமானப்படை தளத்தை பரிசீலனை  செய்ய சென்ரிருந்தார் விமானப்படை தளபதி.கிங்ரக்கொடவிமானப்படை தளத்தை பரிசீலனை  செய்ய சென்ரிருந்தார் விமானப்படை தளபதி.கிங்ரக்கொடவிமானப்படை தளத்தை பரிசீலனை  செய்ய சென்ரிருந்தார் விமானப்படை தளபதி.கிங்ரக்கொடவிமானப்படை தளத்தை பரிசீலனை  செய்ய சென்ரிருந்தார் விமானப்படை தளபதி.கிங்ரக்கொடவிமானப்படை தளத்தை பரிசீலனை  செய்ய சென்ரிருந்தார் விமானப்படை தளபதி.கிங்ரக்கொடவிமானப்படை தளத்தை பரிசீலனை  செய்ய சென்ரிருந்தார் விமானப்படை தளபதி.


සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.