ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இலங்கை விமானப்படை வொக்சின் வீரர் கசகஸ்த்தான் செல்ல நியமிக்கப்பட்டார்.

Published on: 2010-06-29 11:09:46
இலங்கை விமானப்படை வொக்சின் வீரர் கசகஸ்த்தான் செல்ல நியமிக்கப்பட்டார்.
கசகஸ்த்தானில் நடைபெரும் 22 வது உலமட்ட வொக்சின் போட்டியில் கழந்துகொல்ல விமானப்படை அணியை சேர்ந்த P D சுரேஸ் நியமிக்கப்பட்டார் இத்தோடு இவரின் பயிற்சியாலரான.கோப்ரல் திஸானாயகவும் கசகஸ்த்தான் செல்ல தெரிவானார்.

கோப்ரல்,திஸானாயக இலங்கை வொக்சின் அணி பயிற்சியாலர் என்பதும் குரிப்பிடத்தக்க விடைமாகும்.
SLAF Boxer and Coach for Elite International Boxing Tournament – Kazkastan           SLAF Boxer and Coach for Elite International Boxing Tournament – Kazkastan

வொக்சின்,வீரர்,P D,சுரேஸ்.       பயிற்சியாலர்,கோப்ரல்.திஸானாயக.
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.