ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இலங்கை விமானப்படை டெனிஸ் அணி தினேஸ் காந்தனுக்கு வெற்றி

Published on: 2010-06-29 11:14:18
இலங்கை விமானப்படை டெனிஸ் அணி தினேஸ் காந்தனுக்கு வெற்றி
இலங்கை விமனப்படையின் டெனிஸ் அணி வீரர் தினேஸ் காந்தன் இன்று 24 திகதி நடைபெற்ற போட்டியில் ருக்மால் என்ற வீரரை தோற்கடித்தார் இதில் இவர் SSC டெனிஸ் வெற்றியை தழுவினார்.

சங்க அதுகொரல மற்றும் செகான் கோமஸ் அர்ட் என்ற வீரர்கலையும் இருதி போட்டிகளில் முரைப்படி இலகுவாக தோற்கடித்தார்.இப் போட்டிகள் SSC டெனிஸ் மைதானதில் நடைபெற்றது.

සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.