ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படை தலைமையகம் மாதாந்திர தர்ம தேஷணா

Published on: 2017-12-04 12:57:08
விமானப்படை தலைமையகம் மாதாந்திர தர்ம தேஷணா
விமானப்படை  தலைமையகம்  மாதாந்திர தர்ம தேஷணா  திட்டம் இது வரை ஹங்வெள்ள மேதங்க    தேரோவின் நடத்தது.இந்த திட்டத்திற்கு  விமானப்படை உயர் அதிகாரிகள் கழந்துகொன்டார்கள்.


 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.