ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

சியட் ஸ்லாடா விருதுகள் இரவுக்காக விமானப்படை தளபதி கலந்துகொள்கிறார்கள்

Published on: 2017-12-05 10:00:25
சியட் ஸ்லாடா விருதுகள் இரவுக்காக விமானப்படை தளபதி கலந்துகொள்கிறார்கள்
சியட் ஸ்லாடா விருதுகள் இரவு 2017 நிகழ்வூக்கு விமானப்படை தளபதி  ஏர் மாஷல் கபில ஜயம்பதி  அவர்கள் பிரதான விருந்தினார்க கலந்துகொன்டார்கள்.இந்தப் விழா 2017 ஆம் ஆன்டு  டிசம்பர் 1 ஆம் திகதி பொரலஸ் கமுவவில் கோல்டன் ரோஸ் பேங்கெட் ஹாலில் நடைபெற்றது.

இலங்கை  ஆட்டோ ஸ்போர்ட்ஸ் டிரைவர்களின் சங்கத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.விமானப்படை  நிர்வாகம் இயக்குனர்    ஏர் வைஸ் மார்ஷல் சி.பி. வெலிகல  ஏர் வைஸ் மார்ஷல் எம்.டீ.டி.டி. சில்வா மற்றும் விமானப்படையின்  மூத்த உத்தியோகத்தர்கள் ஆகியோர் இந்த நிகழ்வில் பங்குபற்றியிருந்தனர்கள்.

 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.