ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

பாதுகாப்பு படை கட்டளை மற்றும் பணியாளர்கள் கல்லூரிக்கு விமானப்படை தளபதி வழங்கினார்

Published on: 2017-12-05 10:10:47
பாதுகாப்பு படை கட்டளை மற்றும் பணியாளர்கள் கல்லூரிக்கு விமானப்படை  தளபதி வழங்கினார்
விமானப்படை தளபதி  ஏர் மார்ஷல் கபிலா ஜெயம்பதி அவர்கள் 2017 ஆம் ஆன்டு  டிசம்பர் 4 அம் திகதி  அன்று பாதுகாப்பு சேவைகள் கட்டளை மற்றும் ஊழியர் கல்லூரிக்கு உரையாற்றினார்கள்.
பாதுகாப்பு சேவைகள் கட்டளை மற்றும் பணியாளர்கள் கல்லூரியின் தளபதி  மேஜர் ஜெனரல் ஜே.ஆர். குலதுங்க  கடற்படை மற்றும் விமானத்தின் பிரதான பயிற்றுவிப்பாளர் பிரிகேடியர் வநிகசுரிய   கொமடோ கலுபோவில ஏர் கொமடோ வநிகசுரிய   பாதுகாப்பு சேவைகள் கட்டளை மற்றும்  கல்லூரி ஊழியர்கள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.