ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

கிறிஸ்மஸ் கெரோல்ஸ் - 2017

Published on: 2017-12-12 09:50:32
கிறிஸ்மஸ் கெரோல்ஸ் - 2017
இலங்கை விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவின் ஏற்பாடு விமானப்படை கிறிஸ்மஸ் கெரோல்ஸ் 2017 ஆம் ஆண்டு  டிசம்பர் மாதம் 08 ஆம் திகதி பாதுகாப்பு சேவைகள் பள்ளியில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் விமானப்படை ஊழியர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களால் உருவாக்கப்பட்ட பாடசாலையை திரு. இஷாந்த டி ஆண்ட்ரொடோ இடம்பெற்றது. இசையமைப்பு மற்றும் செயல்திறன் விமானப்படை பேண்ட் மூலமாக செய்யப்பட்டது.

பாதுகாப்பு அமைச்சின் சேவா வனிதா  பிரிவின் தலைவி  திருமதி ஷாலினி வைத்தியாரத்ன அவர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு செயலாளர் திரு கபிலா வைத்தியாரத்ன அவர்கள் இந்த நிகழ்வூக்கு பிரதம விருந்தினராக கலந்து கொண்டனர்.

விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்கள் மற்றும் சேவா வனிதா பிரிவின் தலைவி திருமதி அனோமா ஜயம்பதி அவர்கள் தலைமை விருந்தினரைப் பெற்றனர்.

 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.