ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

நாலந்தா கல்லுரியில் ஜூனியர் பழைய மாணவர் சங்கத்தின் வருடாந்த விளையாட்டு விழாவூக்கு விமானப்படை தளபதி கலந்து கொண்டனர்

Published on: 2017-12-12 09:53:41
நாலந்தா கல்லுரியில் ஜூனியர் பழைய மாணவர் சங்கத்தின் வருடாந்த விளையாட்டு விழாவூக்கு விமானப்படை தளபதி கலந்து கொண்டனர்
நாலந்தா கல்லுரியில் ஜூனியர் பழைய மாணவர் சங்கத்தின் வருடாந்த விளையாட்டு விழா 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 09 ஆம் திகதி கொழும்பு விமானப்படை முகாமின் ரயிபல் கீன் விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வு நாலந்தா கல்லூரியின் 97 வது குழுவினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

நாள் ஆரம்பத்தில் ஒரு கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற்றது. விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில  ஜயம்பதி அவர்கள் பிரதம விருந்தினராக 2.30 மணியளவில் கலந்து கொண்டார். நாலந்தா கல்லூரியின் தலைவரான விரு திலக் வாத்துஹெவா பிரதம விருந்தினராக இந் நிகழ்வூக்கு கலந்து கொண்டார்.


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.