ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இந்திய விமானப்படை தளபதி இலங்கை விமானப்படை தளபதியூடன் சந்திப்பார்

Published on: 2017-12-13 21:00:08
இந்திய விமானப்படை தளபதி இலங்கை விமானப்படை தளபதியூடன்  சந்திப்பார்
இலங்கையின் விஜயத்தின் உள்ள இந்தியா விமானப்படை தளபதி ஏர் சீப் மாஷல் பிரேந்தர் சிங் தநோஆ 2017 ஆம் ஆன்டு  டிசம்பர் 11 ஆம் திகதி இலங்கை விமானப்படை தலைமையகத்தில் இலங்கை விமானப்படை தளபதி ஏர் மாஷல் கபில ஜயம்பதியூடன் சந்திப்பார்கள்.

இலங்கை விமானப்படைத் கொழும்பு முகாமில் கட்டலை அதிகாரி ஏர் கொமோடோர் வாரனு குணவர்தன அவர்களினாள்  இலங்கை விமானப் படைத் திறப்பு விழாவில் இந்திய விமானப் படைத் தலைவரை வரவேற்றார்கள்.

கூடுதலாக  இந்திய விமானப்படை தளபதி இலங்கை விமானப் படைத் தளபதி மற்றும் விமானப்படை வாரிய நிர்வாகத்தின் உறுப்பினர்களுடன் சந்தித்தார். மேலும் விமானப்படை தளபதியுடனான உடன்படிக்கைகளை பரிமாறினார்கள்.

மேலும் இந்திய விமானப்படை தளபதியின்  மனைவி திருமதி கமல்பிரிட் தநோஆ இலங்கை  விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவின் தலைவி   திருமதி அனோமா ஜயம்பதி ஆகியோர் பேட்டை கட்டுநாயக்க அதிகாரிகள் 'குழப்பம்யில் 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 11 அன்று வரவேற்றனர். விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஏனைய அழைப்பிதழ்கள் இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொண்டார்கள்.
Coffee Morning
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.