ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இந்திய விமானப்படை தளபதி இராணுவத்தின் தளபதி மற்றும் கடற்படை தளபதி சந்திப்பு

Published on: 2017-12-13 21:09:13
இந்திய விமானப்படை தளபதி இராணுவத்தின் தளபதி மற்றும் கடற்படை தளபதி சந்திப்பு
இந்திய விமானப் படைத் தளபதி எயார் சீப் மார்ஷல் பிரேந்தர் சிங் தனோவா அவர்கள் 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 11 ஆம் திகதி இராணுவத்தின் தளபதி மற்றும் கடற்படை தளபதி சந்தித்தார்.

இராணுவ தளபதி லெப்டினென்ட் ஜெனரல் மகேஷ் சேனநாயக்க அவர்கள் இந்தியா விமானப் படைத் தளபதி எயார் சீப் மார்ஷல் பிரேந்தர் சிங் தனோவா அவர்கள் அணிவகுப்பு மரியாதையூடன் வரவேற்றார். பின்னர் இந்த சந்திப்பை நினைவில்   நினைவுச்சின்னம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது.

கடற்படை தளபதி வயிஸ் அட்மிரால் சிறிமெவன் ரனசிங்க அவர்கள் இந்தியா விமானப் படைத் தளபதி எயார் சீப் மார்ஷல் பிரேந்தர் சிங் தனோவா அவர்கள் அணிவகுப்பு மரியாதையூடன் வரவேற்றார். பின்னர் இந்த சந்திப்பை நினைவில்   நினைவுச்சின்னம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது.

Army Headquarters


Navy Headquarters
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.