ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இந்திய விமானப்படை தளபதி பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு செயலாளருடன் சந்திப்பு

Published on: 2017-12-13 21:13:17
இந்திய விமானப்படை தளபதி பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு செயலாளருடன் சந்திப்பு
இந்திய விமானப் படைத் தளபதி எயார் சீப் மார்ஷல் பிரேந்தர் சிங் தனோவா அவர்கள் 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 11 ஆம் திகதி பாதுகாப்பு  அமைச்சர் கௌரவ ருவன் விஜேவர்தன மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் திரு கபில வெத்தியலத்ன சந்தித்தார்.

பாதுகாப்பு அமைச்சர் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் இந்திய விமானப்படைப் படைத் தளபதி கௌரவத்துடன் பாதுகாப்பு அமைச்சு வளாகத்தில் வரவேற்றார்.


பாதுகாப்பு அமைச்சர்பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர்

 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.