ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இந்திய விமானப்படை தளபதி பிரதமர் சந்திப்பு

Published on: 2017-12-13 21:16:00
இந்திய விமானப்படை தளபதி பிரதமர் சந்திப்பு
இந்திய விமானப் படைத் தளபதி எயார் சீப் மார்ஷல் பிரேந்தர் சிங் தனோவா அவர்கள் 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 11 ஆம் திகதி பிரதமர் ரனில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் அலரி மாலிகையில் சந்தித்தார்.

பின்னர் இந்திய விமானப் படைத் தளபதி எயார் சீப் மார்ஷல் பிரேந்தர் சிங் தனோவா அவர்கள் மற்றும் பிரதமர் ரனில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் பல இருதரப்பு பிரச்சினைகள் பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது.

இந்த சந்திப்பை நினைவில் அவர்கள் நினைவுச்சின்னம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது.


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.