ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இந்தியா விமானப்படை தளபதியின் மணைவி விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவின் தலைவி கௌரவத்துடன் வரவேற்றனர்

Published on: 2017-12-15 12:25:56
இந்தியா விமானப்படை தளபதியின் மணைவி விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவின் தலைவி கௌரவத்துடன் வரவேற்றனர்
இந்தியா விமானப்படை தளபதியின் மணைவி திருமதி கமல்பிரிட் தனோவா 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 11 ஆம் திகதி விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவின் தலைவி கட்டுனாயக்க விமானப்படை முகாமிலிருந்து கௌரவத்துடன் வரவேற்றனர். விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவின் உறுப்பினர்கள் இந்த நிகழ்வூக்கு கலந்துகொண்டனர்.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.