ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

அதிகாரம்பெற்ற மற்றும் பிரியாவிடை வைபவம் விழா

Published on: 2017-12-20 10:46:51
அதிகாரம்பெற்ற மற்றும் பிரியாவிடை வைபவம் விழா
இந்திய விமானப்படை தளபதி ஏர் சீப் மாஷல் பிரேந்திர சிங் தனோ  அவர்களின் தலமையின் அதிகாரம்பெற்ற மற்றும் பிரியாவிடை வைபவம் விழா 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்  மாதம் 14 ஆம் திகதி விமானப்படை சீன பே முகாம் அணிவகுப்பு மெதானத்தில் நடைபெற்றது.

இலக்கம் 57 ஆவது கெடெட் அதிகாரிகள் பாடநெறி மற்றும் 09 ஆவது பெண் கெடெட் அதிகாரிகள் பாடநெறியில் 40 கெடெட் அதிகாரிகளும் இலக்கம் 165 ஆவது நிரந்தர வான் வீரர்கள் மற்றும் 33 ஆவது நிரந்தர வான் வீராங்களைகள் பாடநெறியில் 765 வீரர்கள் 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்  மாதம் 14 ஆம் திகதி காலை பிரியாவிடைனார்கள்.

 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.