ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

பொது வைத்தியசாலைக்காக விமானப்படையின் படுக்கை பொருட்கள் வழங்குவது

Published on: 2017-12-20 10:52:12
பொது வைத்தியசாலைக்காக விமானப்படையின்  படுக்கை பொருட்கள் வழங்குவது
விமானப்படை தளபதி ஏர் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதியின்  பங்குடன் கொழும்பிலுள்ள பொது வைத்தியசாலையின் கார்டியாலஜி அலகுக்காக மெத்தைகள்  பில்கள்  பில்லோ வழக்குகள் மற்றும் பெட் ஷீட்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய படுக்கை பொருட்களை இலங்கை விமானப்படை நன்கொடையளித்தது.2017 ஆம் ஆன்டு  டிசம்பர் 15 ஆம் திகதி  அன்று பொது வைத்தியசாலையில் ஒரு சிறிய விழா நடைபெற்றது.

இந் நிகழ்வில் திருமதி சதுரிகா சிறிசேன  விமானப்படை  சேவா வனிதா பிரிவினர் பிரதானி  திருமதி அனோமா ஜயம்பிட்டி விமானப்படையின்  உத்தியோகத்தர்களும்  பொது வைத்தியசாலையின் கார்டியாலஜி பிரிவின் முகாமைத்துவமும் கலந்து கொண்டார்கள்.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.