ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப் பாதுகாப்புப் போஸ்ட் போட்டியின் வெற்றியாளர்களுக்கு பரிசு வெற்றி வழங்கும் மற்றும் ஈ - பத்திரிகை தொடங்கப்பட்டது

Published on: 2017-12-23 07:47:40
விமானப் பாதுகாப்புப் போஸ்ட் போட்டியின் வெற்றியாளர்களுக்கு பரிசு வெற்றி வழங்கும் மற்றும் ஈ - பத்திரிகை தொடங்கப்பட்டது
ஈ  -  பத்திரிகை இரண்டாவது மண்டலம் தொடங்கப்பட்ட மற்றும் 2017 விமானப் பாதுகாப்புப் போஸ்ட் போட்டியின் வெற்றியாளர்களுக்கு பரிசு வெற்றி வழங்கும் விழா 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 20 ஆம் திகதி விமானப்படைத் தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்களின் தலமையில் விமானப்படைத் தலமையகமில் நடைபெற்றது.

விமானப்படை தலமைத் தளபதி எயார் வைஸ் மார்ஷல் சுமங்கல டயஸ் அவர்கள் , விமானப்படை இயக்குனர்கள் மற்றும் எயார் கொமடோர் ஆர்.பி. லியனகமகே ஆகியோர் இந்த சந்தர்பவத்துக்காக கலந்து கொண்டனர்.
Lunching of E-Magazine


Click Here to Read E-Magazine
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.