ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இலங்கை விமானப்படை எயார் சாரணர்களுக்காக பதக்கங்கள் வழங்கும் விழா

Published on: 2017-12-23 07:50:51
இலங்கை விமானப்படை எயார் சாரணர்களுக்காக பதக்கங்கள் வழங்கும் விழா
இலங்கை விமானப்படை எயார் சாரணர்கள் அணியில் எயார் ரோவர் சாரணர்களுக்காக பிலேடின் பவெல் பதக்கங்கள் மற்றும் சிரேஷ்ட எயார் சாரணர்களுக்காக ஜனாதிபதி சாரணர் பதக்கங்கள் வழங்கும் விழா ஒன்று 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 20 ஆம் திகிதி விமானப்படைத் தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்களின் தலமையில் விமானப்படை தலமையகத்தில் நடைபெற்றது.


 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.