ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இல 72 வது உயர்பதவியில் இல்லாத அதிகாரிகளின் சிங்கள பாடநெறியில் மற்றும் ஆங்கில 01 ஆவது பாடநெறியில் சான்றிதழ் வழங்கியதல் விழா

Published on: 2017-12-26 12:52:20
இல 72 வது உயர்பதவியில் இல்லாத அதிகாரிகளின் சிங்கள பாடநெறியில் மற்றும் ஆங்கில 01 ஆவது பாடநெறியில் சான்றிதழ் வழங்கியதல் விழா
இல 72 வது உயர்பதவியில் இல்லாத அதிகாரிகளின் சிங்கள பாடநெறியில் மற்றும் 01 ஆவது ஆங்கில  பாடநெறியில் சான்றிதழ் வழங்கியதல் விழா 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 22 ஆம் திகதி துணை தலைமை அதிகாரி எயார் வைஸ் மார்ஷல் ஏ.எம.டி. சொய்சா அவர்களின் தலைமையில் சீனா பே விமானப்படை அகாடமியில் நடைபெற்றது

இங்கு விமானப்படை சீரேஸ்ட அல்லாத அதிகாரிகள் 39 பேர்கள் , ஜூனியர் அல்லாத அதிகாரிகள்ம 43 மற்றும் கடற்படையின் 02 அல்லாத அதிகாரிகள் மற்றும் இராணுவப்படையின் 02 பேர்கள் சான்றிதழ்கள் நிச்சயமாக வெற்றிகரமாக முடிக்கும் ஒப்பு கொள்ள 86 அல்லாத அதிகாரிகள் மேலே அறிவித்தார் வழங்கப்பட்டது.
 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.