ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

கட்டுநாயக்க விமானப்படை முகாம் 'Welcome Village' முதியோர் இல்லத்தில் சிரமதானம் நிகழ்ச்சித் திட்டம் ஒன்று நடத்தினார்

Published on: 2017-12-26 12:55:16
கட்டுநாயக்க விமானப்படை முகாம் 'Welcome Village' முதியோர் இல்லத்தில் சிரமதானம் நிகழ்ச்சித் திட்டம் ஒன்று நடத்தினார்
கட்டுநாயக்க விமானப்படை முகாமின் உருப்பினர்கள் நத்தால் விழாவூக்கு உடன் நிகழ்கிற 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 21 ஆம் திகதி படல்கம பிரதேசத்தில் உள்ள "Welcome Village" முதியோர் இல்லத்தில் சிரமதானம் நிகழ்ச்சி மற்றும் தானம்  நிகழ்ச்சி ஒன்று நடத்தினார். இந்த வயதான வீட்டில் சுமார் 180 முதியவர்கள் வசிக்கிறார்கள்.

இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கட்டுநாயக்க விமானப்படை முகாமின் கட்டளை அதிகாரி எயார் வைஸ் மார்ஷல் பிரசன்ன பாயோ அவர்கள் , கட்டுநாயக்க விமானப்படை முகாமின் விமானப்படை வெத்தியசாலை கட்டளை அதிகாரி குருப் கெப்டன அபேசேகர அவர்கள் , அதிகாரிகள் மற்றும் விமாப்படை முகாமின் உருப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.