ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

தேசிய டைகொண்டோ சாம்பியன்ஷிப் - 2017

Published on: 2017-12-26 13:00:17
தேசிய டைகொண்டோ சாம்பியன்ஷிப் -  2017
2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 22 ஆம் திகதி விளையாட்டு அமைச்சின் விளையாட்டு உள்ளக அரங்கத்தில் நடைபெற்ற தேசிய டைகொண்டோ சாம்பியன்ஷிப்யில் விமானப்படை அணி 09 தங்கப் பதக்கற்கள் 04 வெள்ளி பதக்கங்கள் மற்றும் 04 வெண்கல பதக்கற்கள் வெற்றி பெற்றது.

விமானப்படை வீரன் ஜயசாந்த போட்டியின் சிறந்த விளையாட்டு வீரர் விருதை வழங்கினார்.
இந்த நிகழ்வூக்கு விளையாட்டு அமைச்சர் கௌரவ தயாசிரி ஜயசேகர அவர்கள் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டனர். மேலும் விமானப்படை விளையாட்டு பனிப்பாளர் எயார் கொமடோர் இந்திக வீரரத்ன அவர்கள் மற்றும் விமானப்படை அதிகாரிகள் , விமானப்படை வீரர்கள் கலந்த கொண்டனர்.

  
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.