ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

குற்றவியல் நடைமுறை மீது ஆறாவது விரிவுரை

Published on: 2018-01-02 13:40:48
குற்றவியல் நடைமுறை மீது ஆறாவது விரிவுரை
விமானப்படை சட்டப்பிரிவுகளின்  ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட  முப்படைகளிள் பொலிஸ் உத்திகத்தர்களுக்காக  குற்றவியல் நடைமுறை மீது ஆறாவது விரிவுரை  100 மிக பேர்  பங்கேற்பு 2017 ஆம் ஆன்டு டிசம்பர்  22 ஆம் திகதி விமானப்படை தலைமையகம் ஆடிட்டோரியத்தில் நடைபெற்றது.

இதற்காக பொலிஸ் கன்காணிப்பாலர் தர்ஷன கால்லகே முக்கிய பேச்சாளராக  கலந்துகொன்டார் மற்றும் இன்ஸ்பெக்டர் கே.ஏ.பி அபேவிக்ரம  விரிவுரையில் கலந்து கொண்டார்.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.