ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

வீரவில விமானப்படை முகாமில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட நீச்சல் குளம் திறந்து வைக்கப்பட்டது

Published on: 2018-01-04 08:54:06
வீரவில விமானப்படை முகாமில்   புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட நீச்சல் குளம் திறந்து வைக்கப்பட்டது
வீரவில விமானப்படை முகாமில்   புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட நீச்சல் குளம் திறந்து விழா விமானப்படை தளபதி ஏர்  மார்ஷல் கபில ஜெயபதி அவர்களின் தலைமையில்  2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 30 ஆம் திகதி  நடைபெற்றது.

விமானப்படை சிவில் பொறியியல் பணிப்பாளர் ஏர் கொமோடோர் ருச்சீரா சமரசிங்க வீரவில முகாமில் கட்டளை அதிகாரி குருப் கெப்டன் அஷோக  வரகாகொட மற்றும் அதிகாரிகள் பிற அணிகளிள் இதற்காக கழந்துகொன்டார்கள்.


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.