ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

அனர்த்த முகாமைத்துவம் நேரத்துக்காக நாய்கள் பயிற்சி நாய் பயிற்சி மற்றும் செயல்திறன் சான்றிதழ் சான்றிதழ்கள் வழங்கும் விழா

Published on: 2018-01-17 15:44:40
அனர்த்த முகாமைத்துவம் நேரத்துக்காக நாய்கள் பயிற்சி நாய் பயிற்சி மற்றும் செயல்திறன் சான்றிதழ் சான்றிதழ்கள் வழங்கும் விழா
இலங்கை விமானப்படை கட்டுநாயக்க முகாமில் நாய்கள் பிரிவூ ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவம் நேரத்துக்காக நாய்கள் பயிற்சி நாய் பயிற்சி மற்றும் செயல்திறன் சான்றிதழ் சான்றிதழ்கள் வழங்கும் விழா 2018 ஆம் ஆண்டு ஜனுவரி மாதம் 05 ஆம் திகதி பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான  நிலையத்தில் விமானப்படை முகாமின் கட்டளை அதினாரி விங் கமாண்டர் பி.எச்.உச் பின்னகொட அவர்களின் தலமையில் நடைபெற்றது.

இந்த போக்கின் பிரதான குறிக்கோள்  பேரழிவுகள் ஏற்பட்டால் பேரழிவுகளிலிருந்து மக்களின் குடிமக்கள் உயிர்களை காப்பாற்றுவதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் ஆகும்.


 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.