ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

மட்டகளப்பு விமானப்படை முகாமின் பிரித் ஓதல் வைபவம் ஒன்று

Published on: 2018-01-17 15:52:33
மட்டகளப்பு விமானப்படை முகாமின் பிரித் ஓதல் வைபவம் ஒன்று
மட்டகளப்பு விமானப்படை முகாமின் பிரித் ஓதல் மற்றும் ஒரு மத விழா ஒன்று 2018 ஆம் ஆண்டு ஜனுவரி மாதம் 12 ஆம் திகதி மற்றும் ஜனுவரி மாதம் 13 ஆம் திகதி நடைபெற்றது.

இந்த பிரித் ஓதல் மற்றும் ஒரு மத விழா மட்டகளப்பு விமானப்படை முகாமின் கட்டளை அதிகாரி விங் கமாண்டர் சங்ஜய விதான அவர்களின் தலமையில நடைபெற்றது. மேலும் இந்த மத விழாவூக்கு மட்டகளப்பு விமானப்படை முகாமின் அதிகார்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்ப உருப்பினர்கள் மற்றும் சிவில் சேவையாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.


 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.