ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

ஜெனரல் அனுருத்த ரத்வத்தே நினைவகம் அனைத்து தீவு வுஷு சாம்பியன்ஷிப் 2018

Published on: 2018-01-17 15:57:03
ஜெனரல் அனுருத்த ரத்வத்தே நினைவகம் அனைத்து தீவு வுஷு சாம்பியன்ஷிப் 2018
கண்டி மாநகர சபை உட்புற ஸ்டேடியத்தில் 2018 ஆம் ஆண்டு ஜனுவர் மாதம் 14 ஆம் திகதி நடைபெற்ற ஜெனரல் அனுருத்த ரத்வத்தே நினைவகம் அனைத்து தீவு வுஷு சாம்பியன்ஷிப் விமானப்படை ஆண்கள் வுஷு அணி மற்றும் பெண்கள் வுஷு அணி வெற்றிபெற்றது. விமானப்படை அணி 16 தங்க பதக்கங்கள் 11 வெள்ளி , பதக்கற்கள் மற்றும் 04 வென்கல பதக்கங்கள் வெற்றி பெற்றது.

இந்த போட்டியில் 16 அணிகளும் 230 தடகள வீரர்களும் இருந்தனர்.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.